Poland

Polska

WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

Misją organizacji „Wolność w Chrystusie” w Polsce jest wyposażanie oraz wspieranie kościołów i zborów, aby ich członkowie stawali się dojrzali i mocni w Chrystusie. Naszym głównym celem jest wyposażenie, uaktywnienie i wspieranie chrześcijańskich liderów. Działanie tej organizacji jest ponaddenominacyjne.

 

Jezus powiedział: „Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody…nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem.” (Ew. Mateusza 28,19)

 

Kurs Uczniostwa Wolność w Chrystusie przedstawia styl życia uczniostwa opartego na podstawowych prawdach biblijnych. Od 25 lat kurs jest z powodzeniem prowadzony w setkach kościołów, a obecnie jest używany w ponad 40 krajach.

 

Kurs przedstawia potrójną strategię i składa się z następujących narzędzi:

      Prawda: wiara w to, co Jezus zrobił dla nas i w to, kim jesteśmy w Chrystusie

      Punkt zwrotny: rozwiązanie osobistych, emocjonalnych i duchowych konfliktów

      Przemiana: odnowienie umysłu wierzących, którzy wzrastając stają się bardziej skuteczni w swoim uczniostwie

 

Jezus powiedział, „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli.” (Ew. Jana 8,32)

Celem kursu Wolność w Chrystusie jest zajęcie się nierozwiązanymi problemami duchowymi poprzez wyznanie i odrzucenie ich. Pomaga też zrozumieć nową tożsamość, którą osoby nawrócone mają w Chrystusie oraz wzrastać w wierze i stawać się dojrzałymi uczniami Jezusa.

 

Kurs Wolność w Chrystusie został przetłumaczony na język polski i publikacja edycji polskiej jest planowana w 2021. Materiały kursowe obejmują “Przewodnik prowadzącego”, „Przewodnik Uczestnika” oraz książeczkę „Kroki do wolności w Chrystusie” oraz pomocne i proste prezentacje Power Point do każdej sesji kursu.

 

Źródłem kursu są dwie książki Neila T. Andersona: „Zwycięstwo nad ciemnością” oraz „Kruszący kajdany”.

 

Już (stycznia 2021) kilka kościołów w Polsce ukończyło ten kurs.

 

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Jamesem:

Tel. +48 530 853 061

 

Email: james.harris@freedominchristinternational

FREEDOM IN CHRIST

The mission of Freedom in Christ in Poland is to equip and support churches so that church members become mature and strong in Christ.  Our primary emphasis is on equipping, enabling and supporting Christian leaders. The ministry is interdenominational.

 

Jesus gave us this commandment : “Go therefore, and make disciples of all nations...teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.” (Matthew 28,19)

 

The Freedom in Christ Discipleship Course presents a discipleship lifestyle strategy based on foundational biblical truths. It has been taught successfully over the last 25 years in hundreds of churches and is now being used in over 40 countries.

 

The strategy the course presents is threefold; it comprises tools for

      Truth: believing what Jesus has done for us and whom we are in Christ

      Turning: resolving personal, emotional and spiritual conflicts

      Transformation: making discipleship more effective as believers grow by the renewing of their minds.

 

Jesus said, “And you shall know the truth, and the truth shall make you free” (John 8,32)

The purpose of the Freedom in Christ Discipleship Course is to help participants deal with unresolved spiritual issues by confessing and renouncing them. It also helps them to understand their new identity in Christ and grow in faith, helping them to become mature disciples of Jesus.

 

The Freedom in Christ Discipleship Course has now been translated into Polish and is due for publication in 2021. This course contains a Leader’s Guide, a Participants’ Guide, and the book ‘Steps to freedom in Christ’, together with a helpful and clear PowerPoint presentation for every session of the course.

 

The course is based on two books, Victory over Darkness and The Bondage Breaker written by Neil T. Anderson.

 

At present (January 2021) several churches in Poland have completed the course.

 

 

For further information contact James:

Mob. +48 530 853 061

Email: james.harris@freedominchrist.org

Region: 
Europe
Weight: 
2